Klachtenregeling

Adam Kinderkliniek werkt voortdurend aan de kwaliteit van de zorg enerzijds en aan de dienstverlening anderzijds. Zo wordt het personeel ook geïnstrueerd en intern opgeleid. Ons doel is dat u tevreden bent met de manier waarop u geholpen wordt. Dit geldt voor zaken als informatievoorziening, maar ook wat betreft de besnijdenis als verrichting zelf.

Uiteraard kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Ook dan doen wij ons best om u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Daarom kunt u in het geval van ontevredenheid of een klacht in eerste instantie terecht bij onze interne klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal uw klacht in behandeling nemen. Beide partijen krijgen de mogelijkheid om hun kijk op de zaak weer te geven. Vervolgens zal getracht worden gezamenlijk tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen tussen u en de afdeling of persoon waar de klacht betrekking op heeft. Indien u hierna nog niet tevreden bent of u voelt zich niet gehoord dan kunt u zich wenden tot een externe onafhankelijke klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Dus heeft u een opmerking of klacht en u wilt daar melding van maken? Stuurt u dan een email naar: klacht@adamkinderkliniek.nl

U wordt verzocht hierbij de volgende gegevens te verstrekken:
• Uw volledige naam en contactgegevens
• De naam en geboortedatum van de patiënt
• De datum van de eventuele afspraak
• Uw verhaal

Klachtenregeling Adam Kinderkliniek

Procedure bij de externe klachtencommissie

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart.

 1. Ontvangst klacht
 2. Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”
 3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen
 4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht
 5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager
 6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie
 7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
 8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing
 9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
 10. Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
 11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
 13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
 14. De klacht is afgehandeld.

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd.